Hier bent u: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ORGANISERENDE INSTANTIE
Zwemschool Shoebi te Poortugaal (hierna te noemen: de Zwemschool) staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer 58142851.Het BTW-identificatienummer van de Zwemschool is NL207276316B01.

OPLEIDINGSEISEN ZWEMDIPLOMA'S
De Zwemschool leidt op voor de zwemdiploma’s A, B, C, zwemvaardigheid en snorkelen volgens de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s van het Nationale Raad Zwemdiploma’s (NRZ).

TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE
De Zwemschool is een door het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ/NRZ) erkend opleidings- en exameninstituut en staat hierbij geregistreerd onder nummer 0019792. De door de Zwemschool georganiseerde en af te nemen zwemexamens staan onder toezicht van de genoemde instantie.

INSCHRIJVING ZWEMLESSEN
Een ouder/verzorger kan het kind via de website (www.zwemschoolshoebi.nl) of telefonisch 06-46293233 inschrijven. Een inschrijving wordt in behandeling genomen nadat het inschrijfgeld is overgemaakt. Mocht u na 25 dagen het inschrijfgeld nog niet hebben overgemaakt, wordt er vanuit gegaan dat u afziet van de inschrijving. Uw zoon of dochter wordt dan automatisch verwijderd van de inschrijflijst. In afwijkende situaties wordt vooraf overleg gepleegd met de ouder/verzorger die het kind heeft ingeschreven.

DEELNEMEN AAN ZWEMLESSEN
Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen voor het A-diploma dient uw zoon/dochter minimaal 4 jaar te zijn bij de start van de cursus mits anders bepaald. Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen voor het B-diploma dient uw zoon/dochter in het bezit te zijn van het zwemdiploma A.

GARANTIEBEPALING
Bij (te verwachten) langdurig aaneensluitend of periodiek verzuim door ziekte van het leskind kan een beroep worden gedaan op inhaallessen zonder extra kosten mits een doktersverklaring wordt overgelegd. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend na overleg met Stephanie Krug (info@zwemschoolshoebi.nl). Voor een enkele gemiste les kunt u uw zoon/dochter minimaal 4 uur van tevoren afmelden via ons systeem (IZM). U krijgt hiervoor een inhaaltegoed. Deze kunt u reserveren in het systeem. Dit geldt niet voor de zwemvaardheidslessen, survivallessen en de snorkellessen. Hiervoor geldt; bij 8 afmeldingen via het systeem wordt er 1 maand vergoed. Dit wordt bepaald in overleg met Stephanie Krug.

BETALEN VAN CURSUSGELD VIA AUTOMATISCHE INCASSO
De betaling van lesgelden vindt plaats middels automatisch incasso; hiertoe dient u de Zwemschool te machtigen. Eenmalige betalingen voor afzwemmen, dienen contant betaald te worden. Het formulier ‘automatische incasso’ dient u in te leveren voor of tijdens de eerste les.Het lesgeld wordt periodiek geïncasseerd, in beginsel voorafgaand aan de betreffende lesperiode. U ontvangt hiervan tijdig een pre-notificatie per e-mail waarin de wettelijk verplichte informatie is weergegeven. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de zwemlessen.

GEVOLGEN BIJ WANBETALING AUTOMATISCHE INCASSO
Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u een herinneringsfactuur per mail met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij een tweede herinneringsfactuur (met een betalingstermijn van 7 dagen) kunnen administratiekosten à €5,00 in rekening worden gebracht. Wanneer er niet tijdig betaald wordt na de tweede herinnering, wordt uw kind de les ontzegd. Dit blijft van kracht tot de openstaande facturen zijn voldaan. Indien u in gebreke blijft, zullen de facturen uit handen worden gegeven aan het incassobureau en zijn de bijbehorende kosten voor uw rekening.

BETALEN VAN CURSUSGELD VIA FACTUUR
Wanneer er geen machtigingsformulier is ingevuld, wordt er een factuur toegestuurd. Hierin wordt een betalingstermijn vastgesteld van 14 dagen. Als deze factuur niet binnen 14 dagen betaald is gelden onderstaande regels ‘gevolgen bij wanbetaling factuur’. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de zwemlessen.

GEVOLGEN BIJ WANBETALING FACTUUR
Bij een tweede herinneringsfactuur (met een betalingstermijn van 7 dagen) kunnen administratiekosten a €5,00 in rekening worden gebracht. Wanneer er niet tijdig betaald wordt na de tweede herinnering, wordt uw kind de les ontzegd. Dit blijft van kracht tot de openstaande facturen zijn voldaan. Indien u in gebreke blijft, zullen de facturen uit handen worden gegeven aan het incassobureau en zijn de bijbehorende kosten voor uw rekening. 

EERSTE BETALING
Wanneer uw zoon/dochter in een lesperiode begint waarvoor de betalingen al zijn gedaan, krijgt u nadat de eerste les is geweest een factuur voor de lessen die uw zoon/dochter die maand nog zal volgen. Daarna volgt de normale betalingsperiode.

VERREKENINGEN
Omdat de Zwemschool met het IZM (internet zwemscore module) werkt, is het mogelijk uw zoon/dochter af te melden voor een les. Als u dat heeft gedaan krijgt u een inhaaltegoed. Met dat tegoed is het mogelijk om op een ander tijdstip de les in te halen. De inhaallessen kunnen NIET worden verrekend op welke manier dan ook.

DIPLOMAZWEMMEN
Wanneer uw kind mag diplomazwemmen, dienen de diplomakosten vooraf te worden voldaan. Uw kind mag alleen diplomazwemmen mits alle betalingen van de voorafgaande periode zijn voldaan. Wanneer dit niet het geval is kunt uw kind het diplomazwemmen worden geweigerd.

OPZEGTERMIJN
Er is een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient per email te worden gedaan. Na de bevestiging is de opzegging definitief. Krijgt u geen bevestiging dient u contact op te nemen met Stephanie Krug. U dient achterstallige betalingen te voldoen. Er is geen opzegtermijn na het behalen van een diploma mits u dat in de brief aangeeft. Heeft u dit niet aangegeven in de daarvoor bestemde brief dan geldt het opzegtermijn.

SLUITING VAN DE GEHUURDE ZWEMLESACCOMMODATIE
De Zwemschool sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van cursusgeld en/of enige andere financiële vergoeding uit wanneer de Zwemschool in een overmachtsituatie kom te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet de gelegenheid is om de zwemlessen in de gehuurde zwemlesaccommodatie uit te voeren. De Zwemschool zal in een situatie als omschreven, de ouder/verzorger hiervan direct informeren. De Zwemschool zal zich inspannen om in een situatie als omschreven, uit te zien naar een vervangende zwemlesaccommodatie.

VEILIGHEID VAN ZWEMLES
Alle zwemlessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s van uw zoon/dochter, dienen bij het inschrijven van de zwemlessen te worden vermeld. De Zwemschool sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van letsel/schade die voor en na de zwemlessen zijn opgelopen/ontstaan.

GEBRUIKS- EN GEDRAGSREGELS ZWEMLESACCOMMODATIE
De ouder/verzorger of andere begeleider van het ingeschreven kind dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of het instructieteam van de Zwemschool te geven aanwijzingen stipt op te volgen.Wanneer u zich meerdere keren niet aan de huisregels heeft gehouden, kan dit leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemlessen van uw zoon/dochter zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.

VOORBEHOUDEN
De Zwemschool behoudt het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de planning van de zwemlessen of de zwemlocatie, -lesdag en –tijdstip indien dit noodzakelijk is. De Zwemschool zal zich inspannen dit tot een minimum te beperken en hierover de ouder/verzorger van het ingeschreven kind direct te informeren. De ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie de zwemles te annuleren.

PRIVACYBESCHERMING
Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie betreft de privacy van ouder/verzorger en het kind worden met respect behandeld, tenzij de Zwemschool krachtens de wet hiertoe verplicht wordt.

IPAD OPNAMES
Zwemschool Shoebi maakt gebruik van een lesmethode met ipad opnames. Deze opnames zijn onderdeel van het lesprogramma. Dit om de vaardigheden van de kinderen te bevorderen en voor trainingsdoeleinden. Ipad opnames worden alleen gedaan als de gewone lesmethode het leerproces zou vertragen. De opnames worden gelijk na de les verwijderd tenzij overleg heeft plaatsgevonden met de ouders/verzorgers.

SLOTBEPALING
Door de verzending van de inschrijving verklaart de inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

Wijziging 04/01/16: Het betalingstermijn van een factuur en bij wanbetaling van een incasso is aangepast naar 14 dagen bij de eerste factuur en 7 dagen bij de herinneringsfactuur. Zwemschool Shoebi
Postadres: Zalmsteek 14
3192 MC  Hoogvliet
06-46293233
E info@zwemschoolshoebi.nl
KvK 58142851
Inloggen
Toegangsnaam

Wachtwoord
Aanmelden
Wachtwoord opvragen